فرم درخواست پروژه مخصوص اعضای تیم

فرم درخواست پروژه مخصوص اعضای تیم

لطفا اگر گروهی قرار هست یک پروژه را بردار این فرم را مدیر گروه پر کنه.
  • لطفا عنوان پروژه را عینا مطابق با درخواستی که رسیده وارد کنید.
  • اعضا بر حسب درصد همکاری سهم دریافت میکنند.
  • برای پرداخت پول به حساب